ชมรมบัตรเครดิตโวยร่างกม.ใหม่ ไม่เข้าใจธุรกิจ

520807100418608ชมรมบัตรเครดิตขอมีส่วนร่วมในการร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจบัตรเครดิตฉบับใหม่ หลังพบข้อเสีย ให้อำนาจภาคการเมืองมากเกิน ทั้งยังร่างโดยไม่เข้าใจในธุรกิจ

news_img_66750_1

นายธวัชชัย ธิติศักดิ์สกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานธุรกิจบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย (เคทีซี) เปิดเผยถึงร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตฉบับใหม่ว่า แม้ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือบัตรเครดิต แต่ทางชมรมธุรกิจบัตรเครดิต อยากเรียกร้องว่า ในการออกกฎหมายมาบังคับใช้ อยากให้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการบ้าง เพื่อให้กฎหมายมีความสมบูรณ์มากขึ้นและสามารถปฏิบัติได้

ทั้งนี้ หลังจากที่กระทรวงยุติธรรมได้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวขึ้นมาใหม่นั้น ได้ทำการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ โดยทางชมรมได้หารือกันและร่วมกันจัดทำเอกสารความเห็น เพื่อตอบกลับไปยังกระทรวงยุติธรรม และหลังจากนั้น ต้องส่งให้กฤษฎีกาตีความ ก่อนจะส่งเข้าสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ก่อนบังคับใช้ ซึ่งข้อเสียของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่ทางชมรมเห็นร่วมกันมีอยู่หลายข้อ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ให้อำนาจนักการเมืองมากเกินไป เนื่องจากฝ่ายบริหารมีบทบาทและสั่งการในเรื่องที่สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และอาจส่งผลถึงระบบการเงินทั้งระบบ โดยไม่มีขั้นตอนการทัดทานจากองค์กรอิสระอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ ศาล เช่น รัฐมนตรีอาจสั่งปิดกิจการได้ทันที

นายธวัชชัย กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ยังมีบทลงโทษกับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่รุนแรงเกินไป และหนักกว่าความผิดในคดีอาญา ปัญหาในเรื่องการนำกฎหมายมาใช้ เนื่องจากต้องตีความถ้อยคำในมาตราต่างๆ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อพิพาทในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เช่น มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ติดตามหนี้ กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิด บีบบังคับ หรือใช้พฤติกรรมในการทวงหนี้ที่ไม่เหมาะสม หรือ มาตรา 57 ในการติดต่อกับผู้ถือบัตรเพื่อติดตามหนี้ให้ ติดต่อได้ในเวลาทำการปกติทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ติดตามหนี้เท่านั้นโดยติดต่อโดยมีเหตุอันควรและไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ

นอกจากนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าวยังทำให้เกิดช่องทางในการทุจริตหรือหลีกเลี่ยงการไม่ชำระหนี้เพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่บัตรหาย ถูกขโมย หรือการปฏิเสธรายการใช้จ่าย เช่น การชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการนั้นผู้ถือบัตรอาจปฏิเสธความรับผิดได้ในหนี้รายการนั้นๆ ได้ หากแจ้งและแสดงหลักฐานความไม่ถูกต้องต่อผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้แก้ไขหรือยกเลิกรายการที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่แก้ไขหรือยกเลิกให้ก็ตาม หรือในกรณีที่บัตรหาย หรือถูกขโมย ผู้ถือบัตรไม่จำเป็นต้องรับผิดในรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งการหายไปยังผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเกินกว่า 10,000 บาท ซึ่งจะกลายเป็นการเปิดช่องทางการทุจริตการชำระหนี้ของผู้บริโภคได้

นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า ยังมีผลกระทบและไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหรือไม่สามารถดำเนินการได้ กับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต, ผู้บริโภค และหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หากผู้ถือบัตรค้างชำระหนี้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเกินกว่า 2 รอบบัญชีให้บริษัทยกเลิกบัตรได้ทันที แม้จะมีผู้ถือบัตรค้างชำระเกินกว่า 2 รอบบัญชีด้วยเศษสตางค์ หรือจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะเดียวกันหากปิดบัตรไปแล้วผู้ประกอบการจะต้องฟ้องร้องภายใน 1 ปี ซึ่งจะกลายเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ถือบัตรที่จะถูกฟ้องเร็วขึ้น และเพิ่มจำนวนคดีในชั้นศาล รวมถึงผู้ถือบัตรที่ผ่อนชำระหนี้จะดำเนินการอย่างไร

ขณะเดียวกัน พ.ร.บ.นี้ยังห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจชักชวนหรือชักจูง ผู้หนึ่งผู้ใดให้เข้าทำสัญญาหรือเข้าเป็นสมาชิกบัตรเครดิต โดยมีพฤติการณ์อันเป็นการละเมิดสิทธิ หรือเป็นการรบกวนผู้นั้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ชัดเจนว่าทำไมจึงต้องคุมเฉพาะธุรกิจบัตรเครดิต เพราะผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดก็ดำเนินการแบบเดียวกัน

ส่วนการเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือบัตร ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับผู้ประกอบธุรกิจหากต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จะดำเนินการอย่างไร นอกจากนี้ยังไม่มีการกำหนดบทลงโทษให้ครอบคลุมถึงผู้ที่นำบัตรไปใช้ในทางทุจริต และลูกหนี้ที่มีเจตนาหลบหลีกการชำระหนี้กับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

“ผู้ร่าง พ.ร.บ. ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจบัตรเครดิต และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติการ อย่างเรื่องที่ห้ามฟ้องร้องเมื่อผ่านเวลา 1 ปี ถือเป็นการเพิ่มภาระทางด้านศาล ทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนด้วย เพราะโดนฟ้องเร็วขึ้น แทนที่ในช่วงแรกจะสามารถประนีประนอมกันได้ ซึ่งผู้ประกอบการก็ถูกบังคับให้ฟ้องไม่งั้นจะตัดหนี้สูญไม่ได้”

นายธวัชชัย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กฎหมายบังคับใช้อยู่ถือว่าเหมาะสมอยู่แล้ว แต่อยู่ภายใต้การดูแลของหลายหน่วยงาน ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ได้นำคำสั่งหรือกฎระเบียบต่างๆ เช่น ระเบียบ ธปท., สคบ., กฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายอาญา และ ประกาศคณะปฏิวัติฯ มาไว้ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ksmecare.com

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: